NGL archive:

Question: #64
  • honeyyyyyyyy 🥺 *pokepokepokepokepokepokepoke* ilyyyyyy
  • awwww hehe I lovs chu too rosebud! 🥺 💜 *mmmwah* 💜